əl-qol

əl-qol
is. Əllər və qollar. Əl-qolunu çırmalamaq. – <Zənci:> Zəncirlə bağlıdır mənim əl-qolum. S. V.. Əli-qolu açılmaq – geniş fəaliyyət göstərməyə imkan tapmaq, maneələrdən azad olmaq. Amma ərə gedəndən sonra . . <Tükəzbanın> əli-qolu daha da açıldı və gəzib dolanmağı daha da artdı. B. T.. <Pəri:> Hər halda Sara öldü, əlim-qolum açıldı. C. C.. Əli-qolu bağlanmaq – hərəkət azadlığından məhrum olmaq, heç bir şey edə bilməmək. Əl-qol açmaq – bax əli-qolu açılmaq. Yenə ayağa qalxıb əl-qol açdı və süzə-süzə Beyrəyə sarı gəlməyə başladı. M. Rz.. Əl-qol atmaq – 1) çapalamaq; 2) həyəcanla, əsəbi halda danışmaq, əl-qolunu oynatmaq, özündən çıxmaq. Nə əl-qol atırsan? – <Səfər:> O yan-bu yana əl-qol atma, ay Xəlil. S. Rəh.. Kitabsatan bunları elə ucadan deyir, elə qəzəblə əlqol atırdı ki, dalaşmağa adam axtardığını güman etmək olardı. M. C.. Əl-qol ölçmək – əl-qolunu oynatmaq. Rəhim bəy səbir edə bilməyib əl-qolunu ölçərək qışqırdı. M. Hüs.. <Mirzə Şəfi> əl-qolunu ölçərək ifadəsini şiddətləndirirdi. M. C.. Əl-qolu gəlməmək – həvəsi gəlməmək, istəməmək. Əl-qolu gəlməyən, çəkilib matməəttəl qıraqda dayanan da olurdu. M. C.. Əl(ini)-qolunu bağlamaq – sərbəst hərəkət imkanından məhrum etmək, fəaliyyət göstərməsinə imkan verməmək. <Gülnisə:> . . Əvvəl çalışıb, Pərini Bəhrama verib əl-qolunu bağlamaq lazımdır. C. C.. Sözün açığı budur ki, intriqa, çəkişmə, şəxsiqərəz sizin əl-qolunuzu bağlayıb işləməyə imkan vermir. «Kirpi».

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • Qol Ghali — ( tt. Кол Гали|Qol Ğäli, cv. Кул Али, ru. Кул Гали, Kul Gali ; circa 1183 1236) was a famous Muslim Volga Bulgar poet, the founder of medieval Tatar literature. His most famous poem is Qíssai Yosıf ( Tale of Yusuf ) written in mediæval Turkic… …   Wikipedia

 • qol-bud — eləməx’: (Cəbrayıl) 1. yıxıb döymək (adam) 2. parçalamaq (kəsilmiş heyvanı) 3. sındırmaq, yarmaq, kəsmək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • qol — 1. is. 1. İnsan bədəninin, çiynin başından barmaqların ucuna qədər olan iki üzvündən hər biri. Sağ, sol qol. Qolunu qaldırmaq. – İzzət Əhmədin qolundan yapışıb gətirib oturtdu palaz üstə ki, oğlan rahatlansın. C. M.. <Telli> sol biləyini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qol-qanad — is. 1. Bax qanad 1 ci mənada. 2. Şaxə, qol budaq. Ot saçaqları sallanan bir təpədə iri qol qanadı qurumuş bir ağac vardı. Ç.. Qol qanad atmaq – şaxələnmək, yayılmaq, genişlənmək, inkişaf etmək, böyümək. Budaqların böyüməsi, qol qanad atması üçün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qol-qabırğa — is. Bədənin qol və qabırğalar olan hissəsi. Qol qabırğasını əzmək (qırmaq, qırıb tökmək) – döymək, əzişdirmək, kötəkləmək. On il bundan əvvəl Zeynəb bircə vaxt namazını keçirsəydi, anası onun qol qabırğasını qırıb tökərdi. Qant.. Qol qabırğasını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qol-qola — z. Qollarını bir birinə keçirmiş halda. Qol qola gəzmək. Qol qola sürüşmək. – Önümüzdə dursa da min əngəl, min təhlükə; Gəzəcəyik səninlə qol qola ölkəölkə. S. Rüst.. Nə dayanmaq vaxtıdır, gözəl dostum, sən də gəl! Seyr edəlim qol qola bu zümrüd… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qol-budaq — top. 1. Ağacın böyük və kiçik şaxələri. Hündür, dümdüz şam ağaclarının qol budaqları üşüyürmüş kimi qar ləpələri altında titrəşirdi. M. İ.. Qol budaq atmaq – 1) şaxələnmək, ətrafa yayılmaq, genişlənmək. Hələ qış aylarında torpağa basdırılmış… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qol — (Başkeçid, Borçalı) divar. – Bir öyüm var, bö:rünnən üç qol da çəhdirəjəm, olajey iki öy (Borçalı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • qol-budaqlı — sif. Böyük şaxələri, budaqları olan. İçimdə bir qəzəb baş qaldırır; qol budaqlı ağacların bu mütiliyinə; qüvvət qarşısında bu acizliyin. R. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qol-qıç — is. Əl ayaq, ətraf üzvlər. Qolqıçını əzmək. – Tərlan hər gündə döyərdi Laçını; Sındırardı yazığın qol qıçını. Ə. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QOL — Quality of Life (Governmental » Military) Quality of Life (Medical » Oncology) * Quality On Line (Business » General) …   Abbreviations dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”